Popis realizace poskytování sociální služby

 Soubor ke stažení (pdf)

 

Pečovatelská služba je terénní a ambulantní sociální služba. Je poskytovaná v domácnostech klientů u terénní formy služby a ve středisku osobní hygieny u formy ambulantní.

Okruh osob, kterým je pečovatelská služba poskytována

 • Oblast péče o seniory – služba je poskytována seniorům, jejichž soběstačnost je snížena z důvodu věku, dále seniorům se zdravotním postižením, osobám s Alzheimerovou demencí a jinými typy demence a osobám v terminálním stádiu.
 • Oblast péče o osoby se zdravotním postižením
  – Osoby se zdravotním postižením – uživatelem může být osoba s nemocí CNS (Roztroušená skleróza, Parkinsonova choroba, Huntingtonova choroba).
  – Osoby s chronickým duševním onemocněním – uživatelem může být osoba se závažným chronickým duševním onemocněním jako je psychóza, schizofrenní onemocnění, bipolární porucha, schizoafektivní porucha, pouze však za předpokladu, že je nemoc kompenzovaná, klient je pod pravidelným lékařským dohledem a spolupracuje.
 • Rodiny s dítětem/dětmi

Služba nebude zavedena a poskytována osobám, které z důvodu mentálního postižení nebo duševní poruchy mohou ohrozit sebe a své okolí (vč. personálu) nestabilizovaným stavem, závislostí či jiným chováním. Dále nebude služba poskytována těm osobám, jejichž zdrav. stav vyžaduje akutní péči ve zdravotnickém zařízení a dále pokud žadatel nesplňuje podmínku zákona č. 108/2006 Sb., ust. § 40, podmiňující poskytování služby u osob se sníženou soběstačností

Věková struktura cílových skupin

 • bez omezení věku

Územní působnost

Služba je poskytována osobám žijícím ve městě Lomnice nad Popelkou a v integrovaných obcích města Lomnice nad Popelkou (Černá, Dráčov, Chlum, Košov, Morcinov, Nové Dvory, Ploužnice, Rváčov, Skuhrov, Tikov, Želechy) dále v obcích v dojezdové vzdálenosti 10 km, za předpokladu uzavření smlouvy o poskytování finančního příspěvku na poskytování pečovatelské služby s obcí a Pečovatelskou službou Lomnice nad Popelkou.

Poslání a cíl pečovatelské služby:

Posláním je podpořit klienty v soběstačnosti a v péči o vlastní osobu, dále v tom, aby mohli co nejdéle zůstat v domácím prostředí. Cílem PS je poskytovat klientovi podporu a pomoc v činnostech, které nezvládá. Svými úkony nenahrazuje činnosti jiných veřejně dostupných služeb.

Zásady a principy poskytování služeb:

 • podpořit klienty k samostatnému rozhodování
 • respektovat názor a volbu klientů
 • osobitý přístup ke každému klientovi
 • nezamykat v bytě dezorientované klienty
 • dodržovat rozsah služby a sjednaný čas

Poskytovaná podpora v těchto oblastech:

 • osobní hygiena (ranní a večerní hygieny, celkové omytí, mytí vlasů, výkon fyziologické potřeby, výměna inkontinentních pomůcek, ošetření pokožky po koupání)
 • běžné úkony péče o vlastní osobu (oblékání, svlékání, obouvání, zouvání)
 • samostatný pohyb (změna polohy na lůžku, vstávání, sezení, bezpečný pohyb po místnosti a mimo domácnost, použití polohovacích pomůcek, manipulace s předměty denní potřeby)
 • zajištění stravování (příprava nápojů a jednoduchého jídla, ohřívání stravy, podání a porcování stravy, dovoz stravy)
 • péče o domácnost (mytí nádobí, uložení potravin, běžné udržení pořádku a běžný úklid, péče o lůžko, o prádlo, obsluha pračky, nakládání s odpady)
 • zajištění kontaktu se společenským prostředím
 • seberealizace (doprovod na úřady)
 • péče o zdraví a bezpečí – minimalizace rizik (dohled nad podáním léků z dávkovače, pomůcky, které zvýší bezpečí, pitný režim)
 • uplatňování práv a oprávněných zájmů, obstarávání osobních záležitostí (základní sociální poradenství, zajištění osobních dokladů, poradenství v oblasti sociálních dávek)

Zavedení pečovatelské služby – jednání se zájemcem o službu:

Zájemce může službu kontaktovat osobně, telefonicky nebo písemně. Kompetentní pracovník (sociální pracovnice, ředitelka) osobně navštíví žadatele o pečovatelskou službu, předá mu informace o možnostech poskytování služby a jejím časovém rozsahu. Jednání může být přítomna osoba, kterou si žadatel sám určí (příbuzný, známý); v případě omezení svéprávnosti se jednání účastní také opatrovník.
S každým zájemcem o pečovatelskou službu je vyplněna příslušná dokumentace, dohodnuty požadované úkony a časové rozvržení služby, dále je zájemce seznámen s ceníkem za úkony pečovatelské služby a způsobem úhrady.

Uzavírání smlouvy o poskytování pečovatelské služby dále jen „Smlouva“

Na základě řádně vyplněné Žádosti o poskytování PS a provedeného sociálního šetření je sepsána Smlouva. Za poskytovatele podepisuje Smlouvu statutární zástupce organizace. Smlouva se vždy uzavírá v písemné podobě.

Úhrada za poskytování pečovatelské služby:

Úhrada za poskytnuté úkony pečovatelské služby se provádí dle ceníku, který je schválený Radou města a je v souladu s prováděcí vyhláškou MPSV č. 505/2006 Sb., k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Každý klient obdrží „Rekapitulaci úhrad“. Platbu lze provést v hotovosti – v kanceláři ředitelky, případně v domácnosti klienta prostřednictvím pracovníka pečovatelské služby. Klient obdrží pokladní doklad. Platbu lze provést také bezhotovostně na účet Pečovatelské služby města Lomnice nad Popelkou, příspěvkové organizace.
Bez úhrady lze pečovatelskou službu poskytovat osobám, jmenovaných v § 75 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Vyřizování stížností:

Klienti pečovatelské služby jsou při sjednávání služby informováni o možnosti podat stížnost na kvalitu nebo způsob poskytování služby, aniž by tím byli jakýmkoli způsobem ohroženi. Stížnost je možno sdělit telefonicky, e-mailem, písemně nebo osobně ředitelce pečovatelské služby, která o ústní stížnosti provede záznam. Stížnost je možno podat anonymně. Ředitelka vede písemnou evidenci stížností.
Při vyřizování stížnosti musí být vyslyšen nejen stěžovatel, ale i osoby, proti kterým stížnost směřuje a další osoby, které mohou podání stížnosti doplnit nebo mohou pomoci v jejím řešení. V případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti se může stěžovatel obrátit na zřizovatele Pečovatelské služby, kterým je město Lomnice nad Popelkou a následně na odvolací orgány.

Výpovědní důvody a lhůty:

Klient může Smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Výpovědní lhůta v tomto případě činí sedm pracovních dnů. Počíná běžet prvním dnem následujícím po dni, v němž byla výpověď doručena.
– Výpovědní důvody ze strany poskytovatele a jiné způsoby zániku smlouvy:
a) jestliže uživatel hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze smlouvy o poskytování PS, zejména úmyslné neuhrazení poskytnutých služeb v době delší než jeden měsíc po předložení vyúčtování
b) jestliže uživatel nevyužívá domluvenou službu tak, jak je uvedeno v jeho individuálním plánu, a to po dobu jednoho měsíce, nebo po dobu tří měsíců v případě hospitalizace ve zdravotnickém zařízení
c) jestliže se uživatel služby chová k zaměstnanci PS způsobem, jehož záměr, nebo důsledek vede ke snížení důstojnosti osoby zaměstnance, nebo k vytváření zneklidňujícího a nepřátelského prostředí
d) jestliže uživatel přestane spadat do cílové skupiny příjemců pečovatelské služby stanovené poskytovatelem, pominou důvody k poskytování služby a sociální situace uživatele není nepříznivá
e) jestliže dojde k fyzickému napadení zaměstnance ze strany uživatele, nebo jeho domácího zvířete, vyhrazuje si poskytovatel ukončit poskytování PS s okamžitou platností v den oznámení této skutečnosti uživateli
f) smlouva o poskytování PS zaniká úmrtím uživatele, jeho trvalým přestěhováním mimo oblast poskytování PS, zánikem poskytovatele

Místní a časová dostupnost

▪ Pečovatelská služba terénní se poskytuje osobám ve vymezeném čase v jejich domácnostech
▪ Pečovatelská služba ambulantní je poskytována ve Středisku osobní hygieny na adrese: Obránců míru 1188, 512 51 Lomnice nad Popelkou

Pečovatelská služba terénní Pečovatelská služba ambulantní
Pondělí 6:30 – 20:00 8:00 – 14:00
Úterý 6:30 – 20:00 8:00 – 14:00
Středa 6:30 – 20:00 8:00 – 14:00
Čtvrtek 6:30 – 20:00 8:00 – 14:00
Pátek 6:30 – 20:00 8:00 – 14:00
Sobota, neděle, svátky 7:00 – 19:00

Popis technického a materiálního zabezpečení

Sociální služba v terénní formě je realizována přímo v bytě uživatele, v ambulantní formě ve středisku osobní hygieny na adrese: Obránců míru 1188, 512 51 Lomnice nad Popelkou. Na stejné adrese má služba také své zázemí a kanceláře ředitelky a zázemí personálu. Do budovy i do SOH je bezbariérový přístup.