Dotace

Automobil pro terénní sociální službu Pečovatelské služby Lomnice nad Popelkou, příspěvkové organizace

 

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0013752
Na projekt byla poskytnuta finanční podpora z EU.

Předmětem projektu Automobil pro terénní sociální službu Pečovatelské služby Lomnice nad Popelkou, příspěvkové organizace byl nákup automobilu pro poskytování terénní sociální služby. Výstupem je vytvoření podmínek pro kvalitní poskytování sociálních terénních služeb cílovým skupinám. Zamýšlené aktivity povedou k inkluzi sociálně vyloučených osob, sociálním vyloučením ohrožených osob i osob zdravotně postižených, ke zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizaci místního potenciálu.

Na realizaci projektu byla získána dotace z  Ministerstva pro místní rozvoj v rámci (Integrovaný regionální operační program) Integrovaného nástroje SCLLD MAS Brána do Českého ráje  ve výši 95% z uznatelných nákladů.